Jyotirbani 2005(Contents)

Title Author
Asirbani Srimat Swami Jyotiswarananda Giri
Sampadakiya Srimat Swami Tapanananda Giri
Vedanter Prabakta Acharya Sankara Dr. Dhanes Narayan Chakravarti
Sraddhavan Bakti Jnan Love Karen Srimah Devananda Brahmachari
Bajao Bajao Panchajanya Sadma Brahmachari Srimat Ranga Thakur
Iswar Ke Kothai Keman? Dr.Subhash Chandra Choudhury
Yug Paribartaner Dharai Swami Brahmananda Puri
Saranam Sripadanugata
Arghya Brahachari Lal Chad
Gitamaya Purush-Jyotiswarananda Sri Biswajit Bhattacharya
Guru Kripa Srimat Sanjibananda Brahmachari
Taku Buro Sri Jagannath Chakravarti
Guru Dever Bani Srimat Rajibananda Brahmachari
Prananath Sri Gurudas Chattopadhyay
Manob Sarir O Iswar Sadhana Srimat Paritosananda Brahmachari
Gitay Karme Anasakti O Saranagati Dr. Pankaj Dutta
Sitakunder Chalanta Siva "Jyotiswarananda" Srimat Jagodiswarananda Brahmachari