Branches in Bangladesh

Branch Name Branch Location Telephone/e-mail
Sankar Math Gitashram Cox's Bazar 01814700935
Sri Sri Gitashram Patiya, Chittagong 01814714651
Brahmananda Yogashram Fateyabad, Hathazari, Chittagong 01711714608
Srimat Swami Jyotiswarananda Math Rangamatia, Farikchari, Chittagong 01819699309
Satyananda Math Pahartali(South), Chittagong 01711444523
Sri Sri Jnan Pradayini Gitashram Gujara, Malghar, Anowara, Chittagong 01721164865
Ichakhali Sankar Math Gitashram Anowara, Chittagong 01711795699
Sankar Math Gitashram Dighinala, Khagrachari, Chittagong Hill Tracts 01553605461
Sankar Math O Mission Vedavedi, Rangmati, Chittagong Hill Tracts 01550607608
Brahmananda Yogashram Lamchari, Matlab, Chandpur 01714038180
Gita Mandir Loharpul, Puranbajar, Chandpur 01712175925
Gitashram Gupti, Faridganj, Chandpur 01726749859
Sankar Math Gitashram Jagannath Para,Ramgar, Khagarchari 01818445248Branches in India